Welcome to the triple glazing buyer's guide

Make an informed decision about buying triple glazing, let us to assist you in deciding whether triple glazing is right for your needs.

4.1 Ljudisolerande

Andelen buller och ljud som kommer in i byggnaden, påverkas först och främst av hur pass lufttäta fönstren är. Detta innbär både tätheten melllan fönsterbåge och fönsterkarm samt tätheten mellan fönster och den omslutande väggen. Självklart spelar även andra faktorer in så som antalet glasrutor dess tjocklek och tyngd samt avståndet mellan glasskivorna i fönstret. Allt detta påverkar alltså ett fönsters möjlighet att reducera ljud och buller.

Men det finns även andra sätt som ljud och buller kan komma in på. Vissa fönster har så kallade friskluftsventiler monterade i sig och dessa har i de flesta fall väldigt dålig ljudisolering i öppet läge. Dock rör sig detta om en begränsad area där ljudgenomgången är kraftigt begränsad. Ett riktigt bra fönster som innehar friskluftsventiler har ofta inbyggda ljudfällor i ventilerna. Dessa skapar då en bättre ljudisoleringen.

4.2 Hur förbättrar jag ljudisoleringen?

Det finns många sätt att förbättra den befintliga ljudisoleringen hos dina fönster. Ett enkelt och vanligt sätt är att förse fönstren med tätningslister, dessa är placerade mellan båden och karmen på fönstret. Det är även viktigt att se till att drevningen mellan väggen och fönstret är ordentligt utförd samt att fogen på insidan är ordentligt tätad. För att uppnå den bästa ljudisoleringen kan man gärna använda sig av dubbla tätningslister.

Om man har ett fönster som trots allt forfarande är i väldigt gott men ändå släpper in ljud och buller så finns det andra metoder att använda sig av. Det vara en god idé att sätta in en extra tilläggsruta för att förbättra ljudisoleringen ytterligare. Detta beror självklart på vilket fönster du har och hur det är konstruerat. Om det går bra att sätta dit en tilläggsruta så får man störst effekt när glastjockleksförändringen är som störst. Detta alternativ förbättrar även till att värmeisoleringen blir bättre.

Slutligen kan man självklar byta fönster till ett som isolerar ljud och buller bättre. Viktigt att ta hänsyn till ifall man väljer detta alternativ är att vid alla fönsterbyten ska de nya fönstrens utseende anpassas till byggnadens arkitektur så att inte den estetiska helheten förstörs. Enligt lag ska ändringar hos en byggnad göras varsamt så att man beaktar karaktären. Mer om detta finns att läsa i Plan- och bygglagen (PBL).

Det finns några enkla kriterier för att ett fönster ska vara väl ljudisolerat. Fönstret skall vara lufttätt i sig självt och monteras med god tätning mot väggen, friskluftsventiler skall undvikas i karmen, fönster med tre eller fler glas skall den största spaltbredden maximeras (minst 30 mm), glasen i fönstret bör ha olika tjocklek och fönsterbeslagen skall gärna utgöra rörliga förband.


Directory

The directory of triple glazing suppliers.