Welcome to the triple glazing buyer's guide

Make an informed decision about buying triple glazing, let us to assist you in deciding whether triple glazing is right for your needs.

5.1 Skador

Skador på fönster kan komma i flera former bland annat i form av fukt. Fukt kan komma både inifrån eller utifrån. När det gäller inifrån är det främst långvarig kondens som är boven. Det står beskrivet i punkt 3.3 hur denna kondens uppstår och hur man kan förhindra den. Regn och snö är vad som oraker den huvudsakliga fukten utifrån.

Fuktskador på fönster som kommer utifrån orsakas som sakt av regn och fukt. Detta kan enbart uppstå genom otätheter i anslutning till fönstret. Detta kan uppstå på grund av otätheter mellan husfasaden och fönstrens sidokarmar, otätheter mellan fönsterbläcken och fönstret eller att själva fönstret i sig släpper igenom fukt. Har man ett otätt fönster är värsta scenariot så kallat slagregn eftersom fritt vatten då trycks in i fasaden. Vatten kan då även läcka in i fogen eller väggen mella karmoch vägg. Liggande snö på karmen kan också fukta upp fönstret.

Normalt sätt så uppstår skador i fönstrets nederkant. Dessutom är det vanligare med skador i fönster som blivit kraftigt utsatta för hårt väder. Kustklimatet utsätter fönster för sol, vind och fukt. Anledningen till att skadorna oftast är i nederkant av fönstrerna har att göra med gravitationen, fritt vatten rinner självklart neråt genom otätheter i konstruktionen.

Den största anledningen till att träfönster angrips av rötsvampar är en kombination av händelser. Men den finns dock en gemensam nämnare, trävirket är nämligen alltid utsatt för fukt en längre tidsperiod. Fyra kriterier måste fyllas för att röta ska kunna bildas i trä.

Att fuktkvoten i träet är över 0,20 kg vatten/kg trä (20 % fuktkvot)

Temperaturer mellan 4-40 °C

Syre (finns i luften)

Tillgång till näring (finns i det obehandlade trävirket)

Saknas en av dessa kriterier så klarar sig trät från röta. Så genom en smart konstruktion kan man se till att fukt aldrig riskerar att bilda rötsvmapar. En tips är att impregnera trät detta gör att rötsvamparna inte kan ta upp näringen i virket.

5.2 Röta

Här nedan följer ett antal punkter där det beskrivs hur och var röta uppstår ofta är den en kombination av dessa följande.

Ett vanligt fönster har en fogmassa mellan väggen och karmen om fukt kommer in bakom denna fogmassa så är det svårt för den att torka. Den här typen av fukt kan uppstå på grund av att fogen inte är tätt eller på grund av diffusion av varm fuktig luft inifrån. En bra fogning ska hålla tätt från regn och se till aff diffusion inte kan uppstå.

Det kan även uppstå röta om fönstret är placerat för långt ut i fasaden då detta medför att det blir oskyddat. Det säger sig självt att ju längre ut i fasaden ett fönster blir placeras desto mer åtkomligt blir det för vind och väder. Placera fönstret långt in i fasaden så att fasadöppningen utgör ett skydd, föntret blir då mindre åtkomligt från slagregn och dylikt.

Ett fönster som är gjort i trä torkar lätt ut efter en lång tid i solen. Detta resulterar allt för ofta i sprickor och vätten kan då tränga in och röta kan bildas. Ofta gäller detta fönster som ej blivit underhållna.

Ofta kan det vara så att fönstret är tillverkat av dåligt trävirke. Andelen splintved i trävirket ska inte vara för stor då splintved absorberar vatten bättre än kärnved. I de mest väderutsatta delarna i ett fönster, karmunderstycke och bågunderstycke, skall andelen kärnved vara stor. Trävirke med sprickor i träet vid lagningar och dylikt eller med gamla fuktskador från lagringstiden är inte lämpligt till fönster.

Fritt vatten kan tränga in i fasadskiktet och rinna ner på karmen. Vissa ytterväggar uppbyggda av olika skikt kan ibland ge upphov till att vatten på olika sätt tränger in genom fasaden och sedan rinner ner på karmens överstycke och ger skador på fönstret. I dessa väggkonstruktioner är det viktigt att karmens översida skyddas av ett droppbleck så att vattnet leds bort från karmen.

Täckplåtarna i beklädda fönster är dåligt luftade vilket hindrar att träet kan torka ut. Fönster med en utvändig beklädnad av aluminium eller annan metall kan skadas om beklädnaden sitter för tätt mot träet genom att fukt då stängs inne. Det finns också risk för att vatten sugs in kapillärt i trävirket. Metallbeklädnader skall monteras med en luftning mellan metallen och träet.

Fönsterblecket är felaktigt monterat i karmen eller otätt vid spikhål. Fönsterbleck skall monteras så att det blir tätt mellan blecket och karmunderstycket så att inget vatten kan tränga in. Det får inte heller finnas otätheter vid spikhålen. Ett sätt att få det tätt är att lägga en fogmassa mellan blecket och karmen innan blecket spikas fast. På de flesta fönster är fönsterblecken monterade i ett fräst spår i karmunderstycket. Detta är emellertid inte någon bra lösning, eftersom vatten kan tränga långt in i karmen och ge allvarliga rötskador om det inte är tätt vid infästningen.

Ytbehandlingen är för tät på utsidan. Fukt som kommit in i träet har svårt att torka ut om ytbehandlingen utvändigt är för tät. Fukten kan komma in utifrån via sprickor i träet eller inifrån via konvektion, d v s luftrörelser inifrån och ut med varmluft som kyls ned och kondenserar. Samma princip gäller här som för väggar i allmänhet - ytbehandlingen skall vara tät inåt och öppen utåt.

Fönsterkonstruktionen är utformad så att fukt kan ansamlas i fickor. De svaga punkterna i fönster är de nedre hörnsammanfogningarna mellan karmens understycke och sidstycke samt sammanfogningen mellan mittpost och karmunderstycke. I dessa fogar finns ändträ på någon av delarna och vatten som tränger in i fogarna kan lätt sugas upp av ändträet. Fogarna kan tätas med fogmassa för att undvika skador.

Fönstret är målat med ett olämpligt färgsystem. Färgsystem som inte tränger in i träet tillräckligt ger inte heller tillräckligt fuktskydd. Fönstret har stormhakar monterade i karmen. I fönster med så kallade stormhakar monterade utvändigt i fönsterkarmen är det tydligt att vatten kan tränga in och orsaka skador i karmunderstycket, beroende på att skruvinfästningen är otät. Fukt som trängt in i träet måste kunna avdunsta om skador inte skall uppkomma. När solen skiner på fönstret värms det fuktiga träet upp och betingelserna för röta ökas. Detta tillsammans med den större slagregnspåfrestningen från söder och väster och snabbare nedbrytning av målningen kan vara förklaringen till varför skador är mera frekventa på sydfasader än andra fasader.

5.3 Hur undviker man skador?

Det bästa sättet att undivka skador är att följa kriterina här under:

Fönsterblecket ska luta 45° åtmindstonde inte mindre än 14° Detta gör att vatten snabbt rinner undan och så stänker inte vattnet upp på fönstret när det regnar.

En bra sak är att använda sig av lasyrfärg då det inte ger rötskador i samma omfattning dock krävare detta att du underhåller föntret oftare.

Om ditt trä skyddas av aluminium se till att du noga kontrollerar öppningar och skarvar så att vatten inte kan tränga in. Avståndet mellan metallprofil och trä ska vara minst 6 mm. Upplagsytorna mot träet bör ha högst 20 mm bredd och utgöra högst 1/3 av ytan. Utrymmet mellan metallprofil och trä skall stå i förbindelse med uteluften. Se till att träet är grundat/täckmålat och impregnerat.

Se till att fönstret är helt lufttätt, detta gör att vinden inte kan pressa in fukt genom fönstret.

Montera fönster innanför fasadkanten. Detta gör att fönstret blir skyddat mot rinnande vatten. Att installera ett dropbleck kan även vara nödvändigt.

Se till att fönsterkonstruktionen utformas så att vatten lätt rinner bort. Behandla dessutom gärna ändträet med fuktskyddande medel innan montering..

Se till att använda fogmassa mellan karmen och fönsterblecket.

Måla dina fönster med ett färgsystem som gör att grundmålningen tränger in långt i träets porer. Detta brukar alltid uppnås vid fabrikmålning.

5.4 Anledningar till fönsterbyten

Anledningar till att man byter fönster i en fasad kan vara många. Det kan vara dåligt underhållna och på så sätt inte längre fylla sin funktion.om inte en renovering kan rädda dem. En till anledning kan vara att man önskar mer lättskötta och funktionella fönster. Det kan också vara så att man vill spara energi och installera fönstrer med en bättre värmeisolerande förmåga självklart kan man även lösa detta genom att montera in en extra ruta eller att byta ett av fönsterglasen mot ett glas med lågemissionsskikt. Är det så att man lever kring en väldigt bullrig miljö kan det vara så att man vill förbättra fönstrens ljudisolering och därför genomföra ett fönsterbyte. I alla dessa fall så är det viktigt att man tänker på den arkitektoniska helheten, välj därför fönster som passar in med fasaden och se till att fönstersnickerierna anpassas. Detta hjälper en att bevara byggnadens karaktär.


Directory

The directory of triple glazing suppliers.